שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

תנאי שימוש

בכך שהנך מתחבר/ת לאתר, את/ה מסכים/ה לתנאים הבאים:

 1. מסמך זה מהווה הסכם בינך לבין חברת גרי'ץ בע"מ להלן – "גריץ'", הבעלים והמתחזקת של אתרLatestnews.co.il להלן – "האתר".
 2. אם אינך מסכים לתנאים המופיעים בהסכם זה ללא סייג, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותיו.
 3. עצם השימוש שלך באתר או בשירותיו, מהווה הסכמתך המלאה לכל תנאי הסכם זה.
 4. לגריץ' שמורה הזכות לבצע מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים שבהסכם זה וזאת אף מבלי לקבל הסכמת מראש לדבר. באחריותך להתעדכן ולדעת את תנאי השימוש כפי שיעדכנו מעת לעת.
 5. במידה ותידרש לבצע רשום לאתר ו/או לשירות משרותיו והרשום יתבצע באמצעות רשתות חברתיות, הנך נותן הסכמתך כי לחברה תהא גישה למידע בסיסי אודותיך והזכות לעשות שימוש במיידע זה, בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית.
 6. השימוש באתר מהווה הסכמתך לקבל דיוור פרסומי מגריץ' ו/או מצדדים שלישיים המפרסמים באתר לגבי שירותים אליהם נרשמת כמשמעות ההסכמה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982.
 7. האתר כולל בין היתר, תכנים ומידע בעלי אופי שיווקי ומסחרי. תכנים אלו נמסרים לגריץ' לפרסום על ידי צדדים שלישיים המבקשים להציע למכירה ו/או לשימוש שירותים ומוצרים. עצם פרסום תכנים אלו על ידי גריץ' באתר לא מהווה המלצה ו/או עידוד מצד גריץ' לרכוש ו/או להשתמש במוצרים ו/או בשירותים.
 8. גריץ' אינה אחראית בכל צורה שהיא, לתכנים ולמידע מסחרי כאמור המפורסם באתר. גריץ' אינה אחראית לאמיתות הפרסום, לאיכות המוצר ו/או השירות.
 9. לא מוטלת על גריץ' אחריות מכל מין וסוג שהוא, לבדוק את השירות המוצע ו/או המוצרים המוצעים באתר על ידי המפרסמים ואין גריץ' בודקת, מוודא וחוקרת את אמיתות הפרסום, טיב המוצרים ו/או השירות.
 10. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד וכל תוצאה שתגרם משימוש בהם, תחול באופן בלעדי על המפרסמים ולך לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד גריץ' בקשר לכך.
 11. כל עסקה שתעשה בקשר עם תכנים ומידע מסחרי/פרסומי באתר, הינה ישירות בינך לבין המפרסם וגריץ' איננה צד להתקשרות ולא תישא בכל אחריות.
 12. האתר ו/או הכתבות ו/או הפרסומים בו עלולים להכיל קישורים אל וממקורות מידע ותכנים אחרים ברשת האינטרנט, חיצוניים לאתר. העובדה שהאתר מפנה ו/או מקשר לאתרים אחרים ו/או למידע ותוכן חיצוני לאתר, לא מטילה על גריץ' אחריות כלשהי מכל מין וסוג שהוא והביקור באתרים ו/או תכנים חיצוניים כאמור, הינה באחריותך הבלעדית. לאור האמור, גריץ' לא תשא בכל אחריות בגין אובדן, נזק או הפסד, עקיף או ישיר, אשר ייגרם, ככל שייגרם לך, כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן באתרים חיצוניים המקושרים או השימוש בהם.
 13. כל התקשרות עם צדדים שלישיים העושים שימוש באתר, או השתתפות בפעילותם או רכישה של שרות או מוצר מהם ו/או דרכם, מתקיימים אך ורק בינך לבין אותם צדדים שלישיים וגריץ' אינה צד ולא תישא בכל אחריות בקשר עם התקשרויות אלו.
 14. גריץ' לא תהא אחראית בשום מקרה על נזק כספי או אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, במיידע המופיע בו, בהתקשרות עם צדדים שלישיים, מהסתמכות על מידע שהופיע באתר או שמופיע באתרים חיצוניים לו המקושרים לאתר, כתוצאה מתוכן שהעלית לאתר ו/או תוכן שהוסר מהאתר ו/או נערך או מכך שמלכתחילה נחסמת מלהעלות לאתר.
 15. גריץ' אינה אחראית בשום אופן על נכונות, מהימנות, אמינות, חוקיות ואיכות של תכנים ושירותים של צדדים שלישיים אשר מועלים באתר ו/או מקורם באתר. כל החלטה שתקבל בקשר לתכנים המפורסמים באתר ו/או לשימוש בהם ו/או בהסתמכות עליהם, הינה באחריותך הבלעדית והמלאה. אם החלטת בהסתמך על מיידע שפורסם באתר לבצע פעולה כלשהי, פעולה זו ותוצאותיה הינה באחריותך הבלעדית ולא תהייה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך כנגד גריץ'.
 16. במקרים בהם אתה עושה שיתוף וקישור לתכנים באתר עם צדדים שלישיים, שיתוף וקישור כאמור נעשה באחריותך הבלעדית על כל היבטיו.
 17. לגריץ' אין אחריות לפקח על האתר, קהל המשתמשים ועל התוכן המועלה על ידי צדדים שלישיים לרבות המשתתפים ו/או המפרסמים ובכלל זה תגובות לכתבות ו/או פרסומים.
 18. לגריץ' הזכות הבלעדית על פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת, לחסום ו/או להסיר כל מידע אשר התפרסם באתר ו/או לחסום את גישתך לאתר במקרים של עבירה על חוק ו/או תקנות, הפרת תנאי הסכם זה והפרעה ו/או שיבוש בפעילות התקינה של האתר.
 19. גריץ' לא נושאת באחריות לכל תוכן או התנהגות פוגעים, מעליבים, משמיצים, מגונים, מעודדים או לא חוקיים של כל גורם אחר לרבות הפרת זכויות יוצרים או קניין רוחני אשר מקורם באתר ו/או בתכניו ו/או בתכנים המועלים על ידך ו/או בקשר אליהם.
 20. אם אתה חושב כי פורסם באתר מידע הפוגע בך, או מפר את זכויותיך הנך מוזמן לפנות לגריץ' בת.ד 2444 סביון ולפרט את טענותיך.
 21. באחריותך הבלעדית לנקוט באמצעים על מנת לוודא כי שימושך באתר ו/או בקישורים אליו וממנו, אינו גורם לציוד שלך נזק או קלקול ואינו מכיל וירוסים, תכנית חדירה למחשב וכדומה.
 22. גריץ' אינה מתחייבת ו/או אחראית כי השירות באתר יינתן באופן רציף וללא הפסקות ו/או הפרעות ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ייעשה בבטחה או בחסינות מפני נזקים מלחשב, לתכנה, לחומרה, לקווי מערכות התקשורת ושהשירותים ינתנו ללא וירוסים או רכיבים מזיקים.
 23. המידע, הכתבות, התכנים, הפרסומים, התמונות, הגרפיקה, התמונות ויישומי התכנה וכדומה המופיעים באתר, מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין, הן של גריץ' והן של המפרסמים בהתאמה.
 24. התכנים באתר מיועדים לשימוש אישי ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ובכלל כך להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, לערוך אותם, לפרסמם, למכור, לאחסן, להשכיר מבלי הסכמה מפורשת של גריץ' מראש ובכתב.
 25. גריץ' תהייה רשאית ככל שתמצא לנכון לגבות כסף עבור השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מראש.
 26. האתר מיועד לשימוש לאנשים בגירים מעל גיל 18. בהיותך עושה שימוש באתר הנך מצהיר כי הנך בגיר.
 27. גריץ' מאפשרת למשתמשי האתר להעלות תגובות ותכנים לאתר באמצעות פורומים ושירותים נוספים. העלאת תוכן לאתר על ידך הינה באחריותך הבלעדית ותעשה בכפוף להצהרתך והתחייבותך כי התוכן המועלה על ידך לאתר אינו חסוי ו/או סודי וכי הוא עומד בכל תנאי הסכם זה ואינו מפר כל חוק ו/או דין שהוא לרבות פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 וחוק איסור לשון הרע, אינו פוגע בזכויות של אנשים אחרים, אינו פוגע בתפקוד מחשב של אדם אחר או גריץ'. באחריותך יהא לפצות ו/או לשפות את גריץ' ו/או מי מטעמה בכל נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה אשר תופנה כלפיהם בגין תכנים אשר הועלו על ידך ו/או מטעמך לאתר.
 28. במסירת תכנים לפרסום ו/או העלתם לאתר, הנך נותן לגריץ' ו/או למי מטעמה רישיון חינם ובלתי מוגבל, לעשות שימוש בתוכן בכל דרך לרבות לפרסמם, להעתיקם, לשכפלם, להעבירם, להציג לציבור, לשווק, לתרגם, לערוך וכן את כל הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים אלו על ידי צדדים שלישיים לפי שיקול דעת בלעדי של גריץ' ובמקרה שגריץ' ו/או מי מטעמה יפיקו הכנסה מתכנים אלו, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד גריץ' ו/או מי מטעמה שכן לא תשולם לך כל תמורה, פיצויי, תמלוגים או טובת הנאה עבור השימוש בתכנים שהעלית לאתר.
 29. לגריץ' שמורה הזכות לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, היה ותפר את תנאי שימוש אתר זה ו/או תבצע עבירה על פי חוק ולא תהיה לך כל טענה, תביעה, דרישה, בקשה בקשר לאמור.
 30. במידה ותפר את הוראות הסכם זה ו/או כל חוק, יהיה עליך לפצות את גריץ' ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לגריץ' ו/או לצדדים שלישיים, ככל שייגרמו, כתוצאה מכך.
 31. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והסמכות הבלעדית תהא מוקנית לבית המשפט בתל אביב לדון בכל מחלוקת משפטית הנובעת מהסכם זה ו/או הקשורה אליו.

 

 

סגור